KATEKISMUS KATOLIK

BAGIAN PERTAMA: ALLAH PENCIPTA

Allah itu siapa?
Allah itu Bapa kita yang Maha Penyayang, yang menciptakan dunia serta isinya.

Apa sebabnya Allah disebut Maha Penyayang?
Allah disebut Maha Penyayang sebab cinta kasih-Nya tidak terbatas.

Apakah Allah itu lebih dari satu?
Hanya ada satu Allah, Allah yang Maha Esa.

Apakah kita dapat melihat Allah?
Kita tidak dapat melihat Allah sebab Allah tidak berbadan.

Mengapa Allah itu disebut kekal?
Allah disebut kekal sebab pada Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir.

Apakah Allah dapat membuat segala-galanya?
Allah dapat membuat segala-galanya sebab Allah Maha Kuasa.

Mengapa Allah disebut pencipta?
Allah disebut pencipta sebab Allah mengadakan segala tanpa bahan ataupun alat.

Apakah Allah mengetahui segala-galanya?
Allah mengetahui segala-galanya. Ia Maha Tahu.

Apa sebabnya Allah menciptakan dunia?
Allah menciptakan dunia karena hendak menyatakan cinta kasih-Nya serta kemuliaan-Nya kepada umat manusia.

Allah menciptakan apa?
Allah menciptakan segala yang ada, umpamanya: matahari, bulan, bintang, pepohonan, bunga, hewan, manusia, segala yang terlihat dan yang tak terlihat.

Apa sebabnya Allah tetap memelihara segala ciptaan-Nya?
Allah tetap memelihara segala ciptaan-Nya karena hendak mencapai maksud-Nya (Mt. 6,25-34).

Manakah ciptaan Allah yang penting?
Ciptaan Allah yang terpenting ialah manusia, sebab manusia dapat mengatur hidupnya, menyembah Allah, mengasihi sesama manusia serta kembali ke asalnya di surga.

Bagaimana Allah mengasihi manusia?
Allah mengasihi manusia seperti seorang Bapa mengasihi anaknya.

Apakah manusia dapat melaksanakan kehendak Allah?
Manusia dapat melaksanakan kehendak Allah karena Allah selalu memberikan rahmat serta bantuan-Nya.

Apakah manusia selalu setia kepada kehendak Allah?
Manusia tidak selalu setia, sering ia tidak taat kepada Allah dan hanya menuruti kehendaknya sendiri sehingga mengkhianati Allah dan berbuat dosa.

Kalau Allah memelihara segala, darimana asalnya kesengsaraan di dunia ini?
Kesengsaraan di dunia ini bukan berasal dari Allah melainkan dari dosa manusia.

Bagaimana kitab suci menyatakan imannya terhadap pemeliharaan ilahi?
Kitab suci menyatakan imannya terhadap pemeliharaan ilahi dengan percaya akan adanya melaikat yang memimpin, membimbing dan melindungi kita.

Apa yang menyebabkan keyakinan kitab suci akan adanya malaikat jahat?
Yang menyebabkan keyakinan kitab suci akan adanya malaikat jahat, ialah: di dalam diri manusia sering ada bujukan ke arah yang jahat, yang menggoda manusia supaya ia mengkhianati kehendak Allah.

Bujukan atau godaan itu disebut apa oleh kitab suci?
Oleh kitab suci, bujukan atau godaan itu disebut iblis atau setan. Setan, pembujuk atau penggoda itu bermaksud :
1. Merenggut manusia dari persatuan dengan Allah;
2. Merusak kebahagiaan dan ketenteraman manusia;
3. Menjerat manusia ke dalam kecelakaan yang kekal (yang disebut dengan neraka).

Dalam perumpamaan mana, kib suci melukiskan keutuhan manusia yang pertama?
Kitab suci melukiskan keutuhan manusia yang pertama dalam perumpamaan ‘Adam dan Hawa dalam Taman Firdaus’.

Dalam perumpamaan mana kitab suci melukiskan dosa manusia pertama?
Kitab suci melukiskan dosa manusia pertama dalam perumpamaan ‘Adam dan Hawa makan buah yang telah dinyatakan terlarang oleh Allah’.

Disebut apakah dosa manusia, dari semula?
Dosa manusia, dari semula itu diebut ‘dosa asal’, sebab bukan manusia yang pertama saja yang mengalami akibat dosa, melainkan seluruh umat manusia, turun-temurun (Rom. 5, 12).

Apakah Allah tetap mengasihi manusia yang telah berdosa?
Allah, Bapa kita, tetap mengasihi seluruh umat manusia meskipun manusia telah berdosa: Allah itu Maha setia (Rom. 2,4)
Sebutkan akibat-akibat dosa umat manusia.
Akibat-akibat dosa umat manusia, ialah :
1. Kehilangan keutuhan;
2. Kehilangan arah ke surga;
3. Bermacam-macam kesengsaraan lahir maupun batin.

Apa yang dijanjikan Allah supaya manusia tertolong dalam kesusahannya?
Allah berjanji akan menebus segala dosa umat manusia dengan perantaraan juru selamat yang akan lahir di dunia ini.

BAGIAN KEDUA: YESUS KRISTUS, PUTERA ALLAH, JURU SELAMAT KITA

Bab I PERJANJIAN LAMA: PERSIAPAN KEDATANGAN JURU SELAMAT

Bangsa mana yang disebut bangsa pilihan Allah?
Bangsa yang disebut bangsa pilihan Allah adalah bangsa Yahudi (Israel).

Mengapa bangsa Yahudi disebut bangsa pilihan?
Bangsa Yahudi disebut bangsa pilihan sebab dalam tubuh bangsa itu akan lahir juruselamat, yaitu: Sang Penebus.

Siapa nenek moyang bangsa pilihan itu, dan apa sebabnya ia dipilih?
Nenek moyang bangsa pilihan itu ialah Ibrahim, yang dipilih Allah karena imannya yang sangat kukuh kepada Allah (Rom. 4,11).

Bagaimana Ibrahim menyatakan imannya kepada Allah?
Ibrahim menyatakan imannya kepada Allah dengan menaati panggilan Allah yang menyuruhnya :
1. Meninggalkan tanah air menuju negara yang belum dikenalnya (Ibr. 11, 8);
2. Mengurbankan Ishak, anaknya yang tunggal (Ibr. 11,17).

Bagaimana Allah mengganjar Ibrahim?
Allah mengganjar Ibrahim dengan menjadikannya nenek moyang bangsa pilihan, yang diberi janji bahwa juruselamat akan lahir sebagai keturunannya.

Kitab mana yang menyebutkan jasa-jasa bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan?
Jasa-jasa bangsa Yahudi sebagai bangsa pilihan disebutkan dalam kitab suci bagian perjanjian lama.

Apa sebabnya kitab itu disebut kitab suci?
Kitab itu disebut kitab suci sebab dalam kitab itu terdapat petuah Allah kepada umatNya yang disabdakan oleh pada nabi supaya mereka percaya serta merindukan kedatangan juruselamat.

Bab II PERJANJIAN BARU: YESUS KRISTUS, JURU SELAMAT LAHIR DI DUNIA

Di antara bangsa Yahudi, siapakah yang terutama percaya akan datangnya juruselamat?
Orang yang terutama percaya akan datangnya juruselamat ialah Santa Perawan Maria (Lk. 1, 45-55).

Juruselamat itu siapa?
Juruselamat itu ialah Sang Penebus, Yesus Kristus, Putera Allah yang menjadi manusia.

Apa yang diceritakan kitab suci tentang kedatangan Sang Penebus?
Tentang kedatangan Sang Penebus, kitab suci menceritakan bahwa pada mulanya: malaikat Gabriel memberi kabar kepada Maria, katanya: ‘Bersukacitalah, Yang dirahmati, Tuhn sertamu. Engkau akan mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki, yang harus kau beri nama Yesus’. Maria lalu menjawab: ‘Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kataMu itu’. (lk. 2, 26-30).

Apa yang terjadi dengan Maria sesudah diterimanya kabar dari Allah?
Sesudah diterimanya kabar dari Allah, Santa Perawan Maria dinaungi Roh Kudus supaya mengandung Putera Allah yang menjadi manusia.

Siapa yang tidak berdosa asal dan apa sebabnya?
Hanya Santa Perawan Maria yang tidak berdosa asal sebab ia dipilih menjadi Bunda Putera Allah (Pesta Maria dikandung dengan tiada noda asal: 8 Desember).

Mengapa Ibu Maria dapat disebut tetap Perawan?
Ibu Maria dapat disebut tetap-Perawan, sebab ia tetap menyerahkan seluruh dirinya kepada Allah serta menerima PuteraNya hanya dari Allah. Ia mengandung dari Roh Kudus.

Siapakah Bapa Yesus Kristus?
Bapa Yesus Kristus ialah Allah Bapa (Jo. 3, 16-17).

Siapakah Santo Yusup?
Santo Yusup itu Bapa Pemelihara Yesus Kristus (Pesta S. Yusup: 19 Maret dan 1 Mei).

Dimana Yesus Kristus itu dilahirkan?
Yesus Kristus dilahirkan dalam sebuah kandang dekat Betlehem (Lk. 2, 1-8).

Bilamana kita merayakan kelahiran Sang Penebus?
Kita merayakan kelahiran Sang Penebus pada hari Natal, tanggal 25 Desember.

Menurut kitab suci, siapakah yang pertama-tama diberitahu tentang kelahiran Penebus?
Menurut kitab suci, yang pertama-tama diberitahu tentang kelahiran Penebus, adalah :
1. Para gembala di padang Betlehem (Lk. 2, 8-18)
2. Orang-orang budiman dari Timur (Mt. 2, 1-12) (Pesta tiga raja: 6 Januari).

Mengapa Putera Allah menjadi manusia?
Putera Allah menjadi manusia :
1. Supaya kita diangkat menjadi Anak Allah;
2. Supaya umat manusia ditebus dari segala dosa;
3. Supaya menunjukan jalan ke surga oleh teladan serta ajaranNya.

Sebelum mengajar, Yesus Kristus tinggal di mana?
Sebelum mengajar, Yesus Kristus tinggal di Nasaret (Lk. 2, 51).

Bab III YESUS KRISTUS MENGAJAR UMAT MANUSIA

Supaya bangsa Yahudi percaya kepada Yesus, Allah mengutus siapa?
Supaya bangsa Yahudi percaya kepada Yesus Allah mengutus Yohanes Pemandi.

Bagaimana Yohanes Pemandi mengajar bangsa Yahudi?
Yohanes Pemandi mengajar bangsa Yahudi dengan berkata: “Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat” (Mt. 3, 1; Jo. 1, 9).

Bilamana Yesus Kristus mulai mengajar?
Yesus Kristus mulai mengajar sesudah Ia berumur tiga puluh tahun.

Bagaimana Yesus Kristus mengajar bangsaNya?
Yesus Kristus mengajar bangsa-Nya dengan berkeliling di Palestina sambil mewartakan injil Allah, kataNya: “Waktunya sudah tiba, kerajaan Allah sudah dekat; hai kamu sekalian: bertobatlah dan percayalah akan injil” (Mk. 1, 15)

Apa artinya injil?
Injil artinya: “Kabar gembira perihal datangnya Kerajaan Allah. Demikian pun kitab yang berisikan kabar gembira, disebut injil juga.

Kerajaan Allah itu apa?
Kerajaan Allah yaitu: cinta kasih Allah Bapa yang mempersatukan seluruh umat manusia dengan diriNya dengan perantaraan Yesus Kristus.

Apa yang dijelaskan oleh Yesus Kristus tentang Allah?
Yesus Kristus menjelaskan bahwa Allah itu sungguh BapaNya yang tetap menyertaiNya dalam persatuan dengan Roh Kudus.

Bagaimana Yesus Kristus mendekatkan umat manusia kepada BapaNya?
Yesus Kristus mendekatkan umat manusia kepada Bapa-Nya :
1. Dengan memperlihatkan cinta kasih Bapa kepada umatNya,
2. Dengan memperlihatkan cinta kasih umat kepada BapaNya (Jo. 15, 1-13).

Apa sebabnya Yesus Kristus disebut Sakramen Allah?
Yesus Kristus disebut Sakramen Allah sebab di dalam Yesus Kristus terlihat dan terasa cinta kasih serta rahmat Allah (Jo. 14, 9: Tit. 3, 4-7).

Bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan cinta kasih Bapa kepada kita?
Yesus Kristus memperlihatkan cinta kasih Bapa kepada kita :
1. Dengan mengampuni dosa umat manusia;
2. Dengan melakukan mujizat bagi yang dalam kesukaran;
3. Dengan mengabdi sesama manusia secara iklas.

Bagaimana Yesus Kristus mencintai para pendosa?
Yesus Kristus mencintai para pendosa dengan tetap berbelaskasihan kepada mereka, kataNya: ‘Aku datang tidak untuk menghukum dunia melainkan untuk menyelamatkannya. (jo. 12, 47).

Sebutkan bukti bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa.
Bukti bahwa Yesus Kristus mengampuni dosa diantaranya ialah :
1. Pengampunan wanita pendosa di rumah Simon (Lk. 7, 36-50);
2. Pengampunan algojo dan penjahat disalib (Lk. 23, 34. 39-43).

Dengan perumpamaan mana, Yesus Kristus menjelaskan cinta kasih Allah terhadap pendosa?
Yesus Kristus menjelaskan cinta kasih Allah terhadap pendosa dengan perumpamaan ‘Putera yang hilang, yang dinanti-nantikan oleh BapaNya’ (Lk. 15, 11-32).

Sebutkan bukti bahwa Yesus Kristus menolong mereka yang bersusah
Bukti bahwa Yesus Kristus menolong mereka yang bersusah, diantaranya ialah :
1. diteduhkanNya topan di danau (Mk. 4, 35-39);
2. disembuhkanNya orang yang buta ejak lahirnya (Jo. 9).

Sebutkan mujizat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus menghidupkan kembali orang mati.
Mujizat yang membuktikan bahwa Yesus Kristus menghidupkan kembali orang mati, ialah :
1. Pembangkitan pemuda di desa Nain (Lk. 7, 11-17);
2. Pembangkitan Lazarus (Jo. 11, 1-46).

Sebutkan bukti bahwa Yesus Kristus mengabdi sesama manusia dengan iklas.
Sebagai bukti bahwa Yesus Kristus mengabdi sesama manusia dengan iklas, ialah :
1. Yesus Kristus membasuh kaki para muridNya (Jo. 13, 4-15);
2. Yesus Kristus mengorbankan diri sampai mati (Pil. 2, 5-11).

Bagaimana Yesus Kristus memperlihatkan cinta kasihnya kepada Allah BapaNya?
Yesus Kristus memperlihatkan cinta kasihNya kepada Allah BapaNya dengan :
1. Sering berdoa kepada BapaNya (Lk. 5, 16)
2. Melaksanakan kehendak Allah BapaNya bahkan sampai mati disalib (Jo. 4, 34).

Apa maksudnya Yesus Kristus sering berdoa?
Yesus Kristus sering berdoa: maksudnya bersyukur dan memuliakan BapaNya serta mendoakan umatNya (jo. 17, 1-10).

Doa mana yang terutama diajarkan oleh Yesus Kristus?
Doa yang terutama diajarkan oleh Yesus Kristus ialah doa: ‘Bapa Kami yang ada di surga’ (Mt. 6, 5-15).

Bagaimana bunyi perintah Yesus Kristus yang terpenting, supaya manusia dapat melaksanakan kehendak Allah?
Perintah Yesus Kristus yang terpenting supaya manusia dapat melaksanakan kehendak Allah, bunyinya: ‘Hendaklah kamu mengasihi Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap tenagamu; dan hendaklah kamu mencintai seorang akan seorang, sebagaimana Aku mencintai kamu’ (Mk. 12, 30; Jo. 15, 12).

Dengan perumpamaan mana Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia?
Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih terhadap sesama manusia dengan perumpamaan: orang Samaria yang penuh kasih sayang (Lk. 10, 25-37).

Apakah seluruh bangsa Yahudi percaya kepada Yesus?
Banyak di antara rakyat Yahudi percaya kepada Yesus lalu mau menjadi murid-Nya, tetapi kebanyakan para pembesar Yahudi tidak percaya kepada Yesus (Jo. 7, 40-53; 12, 12-19).

Sumber: Pastor H. Wentholt O.S.C (Bandung); Pastor W. Straafhof O.S.C (Cigugur); Cetakan ke-8 (tahun 1972)- Penerbitan Yayasan Kanisius